Osanottoehdot

Silva2017 Metsänäyttelyn OSANOTTOEHDOT

1. Järjestäjät

  • ProAgria Pohjois-Karjala ry ja Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue
  • Näyttelyalue: Joensuun Laulurinne, Linnunlahdentie 1, 80110 Joensuu
  • Ajankohta: 1. – 2.9.2017
  • Aukioloajat yleisölle: pe 1.9.2017 klo 10-18, la 2.9.2017 klo 9-15
  • Yleisöllä on vapaa pääsy.
  • Hintoihin lisätään alv 24 %.

 

2. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA MYYNTIOIKEUDET

Näyttely on avoin teollisuuden, kaupan ja maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseutuelinkeinojen harjoittajille, yhteisöille ja järjestöille. Ravintola, kahvila - kala- ja grillituotteiden myynti sekä makeisten ja jäätelön myynti on sallittu vain erillisellä sopimuksella. Maistiaisten järjestäminen on mahdollis-ta, tästä ilmoitetaan lomakkeella tuotetieto kohdassa. Näyttelynjohto pidättää itsellään oikeuden päättää myyntioikeuksista ja myytävistä tuotteista. Näytteilleasettajat vastaavat itse omalla osastollaan tarvittavien lupien hankinnasta. Osastolla myynnissä olevista tuotteista on esitettävä luettelo ilmoittautu-mislomakkeessa.

 

3. PAIKANVUOKRAT

Osaston pinta-ala

Vuokra  € + alv

 

9 m2 (3m x 3m)

400

 

16 m2 (4m x 4m)

550

 

25 m2 (5m x 5m)

670

 

 

Vuokra € alarajalla + alv

Lisäneliöt + alv

25 – 199 m2

670

15 € / m2

200 -

3 300

10 € / m2

 

Yli 250 m2 :n osastojen hinta neuvotellaan erikseen. Näytteilleasettaja ei saa ilman näyttelynjohdon lupaa luovuttaa edelleen osastoa tai sen osaa. Yhteisosastosta tulee ilmoittaa näyttelyjohdolle. Yhteisosastolla esiintyvistä toiminimistä veloitetaan 200 euroa / nimi.
 

4. ILMOITTAUTUMINEN

Näyttelyyn voi ilmoittautua tällä lomakkeella lähettämällä sen täytettynä kohdassa 17 olevaan osoitteeseen tai täyttämällä osoitteessa www.silvafair.fi sähköisen ilmoittautumislomakkeen. HUOM! 1.6.2017 jälkeen ilmoittautuneille on 10 % hinnankorotus. Ilmoittautumisaika päättyy 14.7.2017. Määräaikaan mennessä ilmoittautu-neiden tiedot julkaistaan www.silvafair.fi sivuilla. Mikäli näyttelyalueella on tilaa, ilmoittautumisia otetaan vastaan myös määräajan jälkeen ( huom hinnankorotus).
 

5. PAIKKOJEN VARAAMINEN JA NÄYTTELYSOPIMUKSET

Näyttelynjohto osoittaa osastojen paikat, ottaen huomioon ilmoittautumisjärjestyksen, osaston suuruuden, näyttelyn kokonaisuuden ja mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Näyttelynjohto varaa oikeuden muutoksiin, mikäli ne näyttelyn kokonaisuuden kannalta ovat välttämättömiä. Näyttelypaikan määrittelyn jälkeen näytteilleasettaja saa sopimuksen, kartan ja tiedon paikastaan.
 

6. MAKSUEHDOT

Näyttelypaikat laskutetaan 1.3.2017 alkaen, kun kirjallinen ilmoittautuminen on hyväksytty ja osaston paikka määritelty. Mikäli näyttelypaikan vuokraa ei ole suoritettu määräpäivään mennessä, on näyttelyjohdolla oikeus luovuttaa näyttelypaikka toiselle näytteilleasettajalle. Näytteilleasettajan peruuttaessa maksetun paikan ennen 14.7.2017 veloitetaan 50% paikan hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, peritään kaikki maksut täysimääräisenä.
 

7. INTERNET-SIVUT

14.7.2017 mennessä ilmoittautunut näytteilleasettaja mainitaan yhteys- ja tuotetietoineen www.silvafair.fi -sivuilla elokuusta 2017 alkaen. Näyttelyn järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajaluettelossa tai näyttelyn muissa painotöissä esiintyvien mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista.
 

8. YHTEISTYÖSOPIMUKSET

Näyttelynjohto tekee tarvittaessa yhteistyösopimuksia, joissa erikseen määritellään sovitut toimenpiteet.
 

9. OSASTON RAKENTAMINEN JA PURKAMINEN

Kaikki osastot vuokrataan rakentamattomina. Näytteilleasettajat vastaavat itse osaston rakentamisesta, kunnossapidosta ja purkamisesta.
Osaston rakentamisen aloituksesta on aina ilmoitettava näyttelytoimistoon, josta opastetaan omalle näyttelypaikalle. Rakentaminen voidaan aloittaa 29.8.2017 ja niiden on oltava valmiina 1.9.2017 klo 8.00. Näyttelyn purkaminen voidaan aloittaa 2.9.2017 klo 15.00 ja osastot on purettava ja esineet kuljetettava pois osastoilta viimeistään 2.9.2017 klo 21.00. Mikäli näyttelyn purkaminen ei tapahdu määräajassa, näyttelynjohdolla on oikeus purattaa osasto näytteilleasettajan kustannuksella. Alueella olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa. Kaikenlainen kiinnittämi-nen kiinteisiin rakenteisiin ja maapohjaan on kielletty. Kaapelivaurioiden välttämiseksi telttojen ankkurointi tehdään painojen avulla. Mikäli näyttelyesineen paino ylittää 1 000 kg/m2, sen sijoittamisesta on neuvoteltava näyttelyjohdon kanssa. Mikäli osasto varustetaan lattialla, jonka korkeus ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja. Aiheutuneista vahingoista vastaa näytteilleasettaja. Näytteilleasettajat eivät saa sisustaa osastoaan tai esitellä tuotteitaan siten, että se aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa naapuriosastolle tai yleisölle. Vahvistinlaitteiden, melua ja pölyä aiheuttavien laitteiden tai kentän pintaa rikkovien koneiden käytöstä neuvotellaan näyttelyn järjestäjän kanssa. Elintarvikeyrityksillä on oltava maapohja suojattuna.
 

10. VAKUUTUS, VARTIOINTI, PALOSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS

Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä ja rakennelmansa. Järjestäjä huolehtii näyttelyn yleisestä palosuojelusta vastaamatta kuitenkaan alueella ja näyttelyosastolla sattuvista vahingoista, katoamisista tai tapaturmista. Näytteilleasettaja vastaa osastonsa turvallisuusmääräysten noudatta-misesta. Järjestäjän työturvallisuusohjeet tulevat 14.7. mennessä. Näyttelyalueen valvonta alkaa 29.8.2017 klo 19 ja päättyy 2.9.2017 klo 24.00.
 

11. SÄHKÖ JA VESI

Sähkön ja veden tarpeesta on mainittava ilmoittautumislomakkeessa. Sähkövedot tulevat osaston rajalle, osaston sisäisestä sähkönsiirrosta vastaa näyt-teilleasettaja.
 

 

Maksimikulutus

Sulakekoko

Hinta €

 

2 kW

1x10A

200

 

3 kW

1x16A

250

 

10 kW

3x16A

350

 

16 kW

3x25A

500

3x32A ja suuremmat

 

 

750

 

Mikäli sähkön tarpeesta ilmoitetaan 14.7.2017 jälkeen, sähköliittymä voidaan myydä vain, jos se on mahdollista jo suunnitellusta sähkön jakeluverkosta. Näytteilleasettaja ei saa antaa virtaa muille osastoille. Aggregaattien käyttö on sallittu vain näyttelyjohdon luvalla ja niistä tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa.
 

12. TIETOLIIKENNE

Käytössä on kaupunkialueen vapaat verkot ja näytteilleasettajien omat yhteydet.
 

13. ESITTELIJÄKORTIT

Näytteilleasettajat saavat näyttelyn ajaksi käyttöönsä esittelijäkortteja tilauksen mukaan. Korttiin merkitään yrityksen ja esittelijän nimi.
 

14. AUTOJEN PAIKOITUS JA HUOLTOAJO

Kukin näytteilleasettajista saa maksutta osaston koon mukaan paikoituskortteja, jotka oikeuttavat maksuttomaan paikoitukseen näytteilleasettajille varatuille paikoilla.
 

15. SIIVOUS JA JÄTEHUOLTO

Järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Näyttelyssä noudatetaan jätteiden lajittelua, järjestäjä varaa lajitteluun tarvittavan kaluston. Näyttelyosaston siivouksesta vastaa jokainen näytteilleasettaja omalta osaltaan. Mikäli purkamisen yhteydessä osastolle jätetään kuljetettavia roskia, siivous veloitetaan näytteilleasettajalta jälkikäteen.
 

16. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Ilmoittautumislomakkeen allekirjoittamalla tai lähettämällä internetissä täytetyn lomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä näyttelyjohdon antamia lisäohjeita. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemmin puolin Joensuun kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa näyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden metsänäyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen.
 

17. NÄYTTELYÄ KOSKEVA PALVELU

Silva 2017 Metsänäyttely
ProAgria Pohjois-Karjala ry
Torikatu 9 A, 80100 JOENSUU
PL 5, 80100 JOENSUU

Näyttelyn johtaja:
Anu Pesonen
040 554 0002
anu.pesonen@proagria.fi

Näyttelypäällikkö:
Leila Laukkanen
0500 245 513
leila.laukkanen@metsakeskus.fi

Verkkosivut: www.silvafair.fi
Facebook : silva metsänäyttely

Copyright / SilvaFair 2017    Verkkosivusto / atFlow Oy